Det finländska skolsystemet

Sök efter en svensk skola på www.svenskskola.fi

I Finland har alla läroplikt. Läroplikten betyder att man antingen måste gå ut grundskolan eller på annat sätt mellan 7 och 17 års ålder lära sig det som finns i den finska läroplanen. Grundskolan varar i allmänhet nio år. Utbildningssystemet är indelat i:

  • Förskola
  • Grundskola
  • Andra stadiet.
  • Högskoleutbildning
  • Vuxenutbildning

Andra stadiet delar man in i gymnasium och yrkesskolor. Dina barn har rätt att få svenskspråkig dagvård ifall du så önskar. Dagvårdsavgifterna varierar beroende på antal barn och hur mycket föräldrarna förtjänar.

Många barn i de svenskspråkiga skolorna är tvåspråkiga, det betyder att de har en förälder med finska och en med svenska som modersmål. I Helsingfors beräknar man att ungefär 80 procent av barnen kommer från tvåspråkiga familjer. Lärarna i de svenska skolorna är vana att ge extra språkligt stöd åt barn som lever i en mycket finskspråkig miljö. I Finland anser man att det är viktigt att kunna sitt modersmål bra för att lära sig saker och för att utvecklas.

Engelska, Finska, Ryska