Myndigheter

  • Centrala statliga myndigheter i integrationsfrågor Migrationsverket hör till inrikesministeriet. Migrationsverket ger service och fattar beslut om migration, asyl, flyktingskap och medborgarskap. Migrationsverket är experter på allt som rör dem som flyttar till Finland. Migrationsverket utför de beslut som fattas i finländsk migrationspolitik. Migrationsverket ger information som stöd för politiska beslut som ska fattas både inom landet och i internationellt samarbete. Polisen ...
  • Ministerier med huvudansvar för integrationsfrågor Inrikesministeriet sköter om och ansvarar för lagstiftningen kring migration och medborgarskap, och planerar migrationspolitiken. Inrikesministeriet representerar Finland i Europeiska unionen och i internationellt samarbete i frågor som rör migration. Arbets- och Näringsministeriet har ansvar för integrationsfrågor. Arbets- och Näringsministeriet följer tillsammans med inrikesministeriet med hur många människor som kommer till Finland för att jobba. Engelska, Finska, Ryska
  • Tala svenska med myndigheterna? Du kan sköta dina ärenden på svenska med alla statliga myndigheter och i tvåspråkiga kommuner (och enspråkigt svenska kommuner) på svenska. Vi har samlat här de centrala statliga myndigheterna som man kommer i kontakt med då man flyttar till Finland och som man eventuellt behöver i vissa situationer i livet: I Finland på svenska Magistraten Om du vill få ...