Rättigheter

  • Grundlagen Enligt Finlands grundlag har alla som bor i Finland rätt till: personlig integritet: du har rätt till att vara precis hurdan du vill, så länge du följer landets lagar, och ingen ska få behandla dig felaktigt för din personlighet eller bakgrund. rörelsefrihet: du har rätt att röra dig fritt i landet. skydd för privatlivet: ingen har rätt att ...
  • Lagen om främjande av integration Syftet med lagen är att stöda och främja integrationen av invandrare. Det gör man genom att öka invandrares möjligheter till ett aktivt liv som en del av det finländska samhället. Man vill också att alla människor ska behandlas lika och rättvist, och att de ska mötas och samarbeta. Enligt lagen har nyinflyttade rätt till: Information om Finland ...
  • Språklagen I Finland finns två officiella nationalspråk, finska och svenska. Grundlagen bestämmer att man har rätt att tala svenska och finska i Finland, medan språklagen berättar mera hur det ska fungera. Statliga myndigheter Enligt språklagen har du rätt att tala svenska eller finska och få service på båda språken vid alla statliga myndigheter.  Det betyder alltså att alla har ...