Tala svenska med myndigheterna?

Du kan sköta dina ärenden på svenska med alla statliga myndigheter och i tvåspråkiga kommuner (och enspråkigt svenska kommuner) på svenska.

Vi har samlat här de centrala statliga myndigheterna som man kommer i kontakt med då man flyttar till Finland och som man eventuellt behöver i vissa situationer i livet:

I Finland på svenska

Magistraten

Om du vill få brev från statliga instanser på svenska ska du välja svenska som kontaktspråk hos magistraten.

Vad är magistraten?

Magistraten ansvarar över bland annat folkbokföringen, handelsregistret, föreningsregistret och konsumentrådgivning. Du ska registrera dig vid magistraten när du flyttar till Finland. Då du registrerar dig kan du välja finska eller svenska som ditt kontaktspråk. Kontaktspråk är det språk som du vill att alla myndigheter ska kontakta dig på.

Magistraten skickar sedan informationen till Befolkningsregistret. Kommunerna och staten får information från befolkningsregistret om bland annat hur många som har registrerat sig som svenskspråkiga eller finskspråkiga. Den informationen använder de till exempel för att planera service på de olika språken. Du behöver inte registrera dig skilt till befolkningsregistret, utan det räcker att du gör det till magistraten

Folkpensionsanstalten (FPA) 

Fpa (på finska KELA) är en statlig myndighet som ska ansvara för att alla som bor i Finland har en grundtrygghet.Här ansöker du om studiebidrag, bostadsbidrag, barnbidrag osv. Den sociala tryggheten i Finland omfattar personer som är bosatta i landet. Förutom några undantag har alla stadigvarande bosatta personer i Finland rätt till FPAs socialskyddsförmåner. FPA ska kunna erbjuda service på svenska. Då du har registrerat dig med svenska som kontaktspråk vid magistraten får du alla brev också från FPA på svenska. Ifall du besöker något av FPA:s kontor ska du få svensk service. Be om ett svenskspråkigt FPA kort!

Polisen på svenska

Polisen är en statlig myndighet. Det innebär att du har rättighet till svenskspråkig service. Alla polisens blanketter finns både på finska och svenska. Då du sköter ärenden hos polisen kan du tala svenska. Polisen har skyldighet att vid behov också ge service på svenska, vilket betyder att alla inte kan svenska men att någon bör kunna ge service på svenska.

Rättsväsendet

Du har rätt att tala svenska i en rättegång. Du har rätt till ett rättsombud på svenska. Läs mera om rättshjälpen här.

Social- och hälsovård

Du har rätt att få service på svenska vid din kommunala hälsocentral. Sjukhuset i din hemkommun/stad skall även betjäna dig på svenska.

Blanketter på svenska

www.suomi.fi hittar du alla statliga blanketter på både finska och svenska.

Finlex – lagar på svenska

På webbportalen www.finlex.fi hittar du alla Finlands lagar både på finska och svenska.

Engelska, Finska, Ryska